• වැඩමුළුව

  අප රෝල් බැඳුම්කර evaporator, කූපර් සහ ඇලුමිනියම් නල සහ තහඩු evaporator නිෂ්පාදනය සඳහා වර්ග මීටර් 54000 තුනක් වැඩමුළුව ඇති ....

  තව
 • ඉතිහාසය

  1998, ලී මහත්මිය, Josense ශීතකරණ උපකරණ සමාගම පිහිටුවීමට ආරම්භ කිරීමේ දී ltd ...

  තව

  සමාගම් පැතිකඩ

  නිංෙබෝ ChangFa තකරණ, කර්මාන්ත හා වානිජ Co., Ltd. ශීතකරණ සංරචක සහ චීනයේ තාප ගතික සූර්ය උණුසුම් පද්ධති කීර්තිමත් නිෂ්පාදන සහ බෙදාහැරීම් වේ ....

  තව

වෙළඳ නාමය පාරිභෝගික

custom2
WhatsApp Online Chat !